Milan Markoči M trans
059 21  Svit
Slovenská repubulika
IČO 46212477
DIČ 1073335252

+421 902 754 367

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

.....................................................................................

P R E P R A V N Ý   P O R I A D O K

Pre vykonávanie koncesovanej živnosti
T A X I   S L U Ž B A


Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 168/1996 Z.z., zákona NR SR č. 315/1996 Z.z., vyhláškou DPT SR č. 311/1996 Z.z., vyhláškou MDPT SR č. 363/1996 Z.z. zákonom č. 105/1995 Z.z., VZN č. 7/1994 hl. mesta SR Bratislavy, Občianskym a Obchodným zákonníkom, ako i zákonom 126/1998 o Slovenskej živnostenskej komore.

ČL. I
Úvodné ustanovenia
1.    Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.
2.    Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

ČL. II
Taxislužba
1.    Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

ČL. III
Dopravca
1.    V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.
2.    Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva SŽZ-KZ príslušného kraja.
3.    Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby
stanoviť zodpovedného zástupcu.
a)    zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu
pre dopravu a cestné hospodárstvo.
4.    Taxislužbu nemôže prevádzkovať dopravca, ktorý nespĺňa podmienky tohto prepravného poriadku, alebo na ktorého strane sú prekážky podľa § 8 živnostenského zákona.

ČL. IV
Všeobecné povinnosti prepravcu
Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným
poriadkom musí byť:
1.    Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným
veciam a tretím osobám.
2.    Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparent) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym
číslom objednávkovej služby.
a)    súčasťou označenia musí byť logo dopravcu,adresa,cenník
b)    označenie môže byť nezmazateľné písmoznalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,
plati pre osobné auto a auta 8+1
c)    magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné,
len pre osobné autá a auta 8+1
3.    Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla – nemusí byť ak je cena prepravy vopred dohodnutá zmluvne.
4.    Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
5.    Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zák. NR SR č. 315/1996 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

ČL. V
Osobitné povinnosti dopravcu
1.    Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku, na webovom sídle a v každom
aute použité na prepravu.
2.    Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
3.    Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
4.    Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“).
5.    Výkonom taxislužby dopravca môže
poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
a)    oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
b)    platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
c)    absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v
zmysle zákona NR č. 315/1996 Z.z.
d)    absolvoval psychotesty
6.    Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a)    osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
b)    overenú kópiu koncesnej listiny
c)     tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,
d)    doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI,
e)    doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
f)    protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako dvanásť mesiacov,
g)    vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným
vozidlom na výkon taxislužby,
h)    preukaz totožnosti.


ČL. VI
Vozidlo taxislužby
1.    Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:
a)    je podľa technickej prehliadky a
emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku.
b)    má najmenej štvoro dverí do priestoru
pre vodiča a cestujúcich.
c)    je najmenej štvormiestne a najviac
devad miestne, vrátane miesta pre vodiča.
d)    je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e)    je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
f)    je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou, ak nieje dohodnutá cena prepravy vopred.
g)    na viditeľnom mieste má uvedené
základné sadzby cestovného.
h)    je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa predpisov.

ČL. VII
Stanovište taxislužby
1.    Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích  miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby.
2.    Stanovište je označené:
a)    vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
b)    zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby,
3.    Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je  na ňom vyznačených miest
pre jednotlivých dopravcov.
4.    Na stanovišti  môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.
5.    Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.
6.    Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky,
stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

ČL. VIII
Výkon taxislužby
1.    Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.
a)    prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred,
jednorázovo alebo opakovane.
2.    Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.
3.    Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) má rozsvietené strešné svietidlo.
a)    od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,
b)    osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou
prikrývkou alebo je odmontované.
4.    Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia,
ak nieje dohodnutá cena prepravy vopred.
5.    Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje
ich riadne a včasné vybavenie.
6.    Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky  a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.
7.    Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI.
8.    Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,
a)    po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,
s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
9.    Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxilužby.
10.    V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
11.    Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči,
a)    batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.
12.    Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich.
13.    Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a)    na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich také osoby
pri preprave prednostne použiť.
14.    O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a)    číslo dokladu,
b)    evidenčné číslo vozidla,
c)    dátum jazdy,
d)    štátnu poznávaciu značku vozidla,
e)    východiskové a cieľové miesto prepravy,
f)    zaplatené cestovné,
g)    podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

ČL. IX
Odmietnutie prepravy
1.    Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
a)    trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
b)    cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
c)    cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
d)    cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
e)    cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.
f)    ak sú cesty pre počasie napríklad
sneženie uzavreté, alebo neprejazdné
g)    ak 12 hodin pred prepravou sa stala nepredvídana udalosť a auto prepravcu je nepojazdné napríklad zrážka so zverou

ČL. X
Nakladanie s nájdenými vecami
1.    Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.
2.    Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi,
a)    ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je
povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
3.    Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,
a)    ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o
odovzdaní nájdenej veci,
b)    ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.
4.    Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu,
a)    právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi, a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.
5.    Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a násl. Občianskeho zákoníka.

ČL. XI
Zmluva o preprave osôb
1.    Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
2.    Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,
a)    rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.
3.    Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.
4.    O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VII ods. 14 prepravného poriadku.
5.    Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
6.    Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. XI prepravného poriadku.
7.    Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené
cestovné podľa cenníka taxislužby,
a)    nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

ČL. XII
Odstúpenie od zmluvy
1.    Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2.    Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
3.    Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo
podmienky prepravného poriadku.

ČL. XIII
Zodpovednosť
1.    Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2.    V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť
cestujúcemu vzniklú škodu,
a)    náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,
b)    náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
c)    svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
3.    Za škodu vzniklú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.
4.    Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 odst. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z.z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

ČL. XIV
Riešenie škôd
1.    Škody vzniklé z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
2.    V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.
3.    Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

ČL. XV
Mimoriadana udalosť
1.    Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“)
podľa prepravy taxislužbou sa považuje:
a)    dopravná nehoda
b)    požiar vozidla
c)    úraz alebo náhle onemocnenie
cestujúceho, alebo inej osoby.
2.    Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšekým:
a)    bezodkladne zastaviť vozidlo
b)    urobiť potrebné opatrenia na záchranu
cestujúcich a majetku ohrozeného MU
c)    poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne
privolať odbornú zdravotnícku pomoc
d)    urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť  jej obnovenie.
3.    Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci (§ 20 zák. NR SR č. 168/1996 Z.z.), alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca,
je vodič taxislužby povinný:
a)    ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície,
b)    zdržať  sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
c)    zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.
4.    V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a cestujúci, v rámci zodpovednosti, podľa čl. XIII a čl. XIV prepravného poriadku.
5.    V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri MU, podľa čl. XV ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

ČL. XVI
Záverečné ustanovenia
1.    Tento prepravný poriadok nadobúda
účinnosť dňom 03.12.2013.
Príloha : súčasťou tohto prepravného poriadku
Milan Markoči M trans  je cenník.
Základná sadzba: 0,50€ za 1 km jazdy, kde treba rátať
vždy východiskovú a cieľovú stanicu Poprad a
preprava je možná iba nad 100 km.
Čakanie : 1 hodina 6,-€ + parkovné
Minimálna cena jazdy 15,-€
Akceptujeme len prepravu potvrdenú 24 hodín pred vyzdvihnutím a to telefonicky alebo mailom.
V opačnom prípade považujeme prepravu za zrušenú.
V prípade objednanej prepravy, ktorú nevyužijete,
nebola zrušená telefonicky alebo mailom, účtujeme si plnú dohodnutú cenu prepravy.
Akceptujeme aj zrušenie prepravy 5 hodín pred vyzdvihnutím
v prípade neočakávaných udalostí, ako zmeškanie letu a podobne.

Platba za prepravu musí byť uhradená na nás účet vopred
a to minimálne 24 hodín pred prepravou alebo priamo na mieste šoférovi, vždy pred uskutočnením prepravy.